Praca Prawo

Mediatorzy ze Szczecina

Mediatorzy ze Szczecina

Mediacja to sposób rozwiązywania konfliktów przy pomocy pośrednika (tj. mediatora). Mediatorzy ze Szczecina pomagają budować konstruktywny dialog i osiągać nieagresywne kompromisy. Moja praca polega na tworzeniu środowiska, w którym ludzie zaczynają słuchać. Dbam o to, aby komunikacja nie przerodziła się w agresję. Kiedy ludzie są uwikłani w konflikt i nie mogą się z niego wydostać, potrzebują pomocy mediatora.

Mediacja przebiega w kilku etapach, w których strony wyrażają swoje stanowiska i dochodzą do kompromisu. Jako mediator zawsze robię wszystko, aby klient był aktywnym uczestnikiem sporu, dlatego szczegółowo opisuję główne zasady prawa procesowego na każdym etapie procesu. Starałem się wyjaśnić moje wątpliwości i odpowiedzieć na pytania w możliwie najprostszy, najbardziej zrozumiały i obiektywny sposób.

Czym mediacja w Szczecinie różni się od postępowania sądowego?

 1. Sprawność – Rozprawa w celu zebrania niezbędnych dokumentów trwa kilka miesięcy, praca mediatora szczecińskiego trwa od jednej sesji do sześciu miesięcy, każda sprawa jest indywidualna.
 2. Poufność – Strony konfliktu same ustalają warunki pracy i formalności oraz wybierają mediatora. Proces mediacji jest poufny.
 3. Oszczędność – skonfliktowane strony mają możliwość zaoszczędzenia na usługach adwokata sądowego.

Pracując z klientami jako mediator w Szczecinie, nie znalazłem sprawcy, ale wspieram strony w rozwiązaniu konfliktu. Nie wiem, kto ma rację, a kto się myli, tak jak w sądzie. Pomagam wymyślać rozwiązania, które działają dla obu stron i budują relacje. Mediacja odbywa się w atmosferze psychologicznego komfortu i współpracy. Pomaga to obu stronom utrzymać partnerstwo, przyjacielskie relacje i zmniejsza ryzyko niekorzystnych decyzji (zamiast procesów sądowych). Mediator i strony konfliktu mogą rozwiązać wszystkie kwestie tam, gdzie jest to dla nich wygodne. Żaden sąd nie ma takiej płynności. Jeśli wiesz, że nie możesz rozwiązać konfliktu, poproś mnie o pomoc!

Rola mediatorów szczecińskich w rozwiązywaniu sporów

Mediatorzy ze Szczecina
Mediatorzy ze Szczecina

Metody mediacji opierają się przede wszystkim na negocjowaniu w sposób oparty na współpracy. Decyzję o zamknięciu sporu pod pewnymi warunkami podejmują same strony, ponieważ jako mediator w Szczecinie nie mam uprawnień do podejmowania jakichkolwiek decyzji wiążących strony sporu. Moją rolą jest pomóc obu stronom lepiej się poznać, dojść do porozumienia, a w niektórych przypadkach pomóc znaleźć warunki rozwiązywania sporów.

Nie weryfikuję dowodów ani nie oceniam zasadności roszczeń stron, moim głównym zadaniem jest zapewnienie wzajemnego zrozumienia między stronami, zidentyfikowanie i uświadomienie im możliwości rozwiązania sprawy na warunkach akceptowalnych dla wszystkich zainteresowanych. Mediacja jest procesem negocjacyjnym, a ja jestem organizatorem, kieruję negocjacjami w taki sposób, aby obie strony osiągnęły porozumienie, które jest najbardziej korzystne, realistyczne i zaspokaja interesy obu stron, tym samym rozwiązując konflikt między obiema stronami. oni sami.

Na czym polega mediacja?

   • Spory wewnątrz firmy.
   • Spory w branży bankowej i ubezpieczeniowej.
   • Wsparcie realizacji projektów wpływających na wiele interesów.
   • Konflikt w pracy.
   • Spory rodzinne.
   • Spory dotyczące praw autorskich i własności intelektualnej.
   • Pośrednik edukacyjny.
   • Konflikt międzykulturowy itp.

Szczecińskie zasady mediacji

   • Dobrowolne: W przeciwieństwie do sporów sądowych, udział w procesie mediacji wszystkich stron jest dobrowolny, a mediator jest swobodnie wybierany. Jeśli strony z jakiegoś powodu nie chcą mediacji, nikt nie może ich do mediacji zmusić. Zasada ta znajduje również odzwierciedlenie w tym, że wszystkie decyzje muszą być podejmowane za obopólną zgodą, a każda ze stron może w każdej chwili odmówić mediacji i zakończenia negocjacji. Długo pracowałam jako mediator w Szczecinie i przed rozpoczęciem mediacji zawsze omawiam kwestie dobrowolne i staram się to osiągnąć dla każdej ze stron.
   • Neutralność i bezstronność mediatora: Jako mediator w Szczecinie zachowuję niezależną i bezstronną postawę wobec każdej ze stron i zapewniam im równe prawa do udziału w negocjacjach.
   • Poufność: Wszystko, co zostało powiedziane lub omówione podczas procesu mediacji, jest w tym procesie zachowywane. Jeżeli mimo mediacji sprawa trafi do sądu i nie przekażę jednej ze stron informacji otrzymanych od drugiej strony podczas przesłuchania, nie występuję w charakterze świadka.

Jako mediator w Szczecinie spotykam się ze stronami w umówionym miejscu i słyszę, jak strony interpretują historię konfliktu z ich perspektywy. Zazwyczaj staram się pogodzić różne punkty widzenia lub przynajmniej zachęcić strony do wysłuchania różnych punktów widzenia. Zadaje pytania, aby przeanalizować nie tylko fakty, ale także postrzeganie sytuacji przez wszystkich. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl

 

 

 

Similar Posts