Geologia

Wszystko co warto wiedzieć o geologii złożowej

Szukanie złóż surowców mineralnych jest inwestycją, na którą trzeba poświęcić wiele lat. Geologia złożowa jest bardzo specyficzną działalnością, która ma ona na celu znalezienie podziemnych zasobów (ropa, kruszce, gaz, węgiel). Osoba, która chce rozpocząć działanie swojej kopalni, musi uzyskać właściwe koncesje oraz pozwolenia http://geomain.pl/. Wszystkie szczegóły określające sposób wydobywania złóż w Polsce określone zostały w prawie górniczym.

Czym jest tak właściwie geologia złożowa?

Geologia złożowa jest to dziedzina zajmująca się głównie poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż, a także dokumentowaniem swoich działań i osiągnięć. Wszystkimi robotami oraz ich opracowaniami zajmuje się geolog.

Jakie prace wykonuje się zgodnie z założeniami geologii złożowej?

Na samym początku konieczne jest wykonanie projektu robót geologicznych. Aby go zrobić, należy przede wszystkim ustalić z właścicielem gruntu sposób działania i właściwego wariantu. W projekcie powinien znaleźć się cel oraz sposób realizacji wymaganych robót, plan robót geologicznych, rodzaj potrzebnych do sporządzenia dokumentacji, a także miejsce, gdzie będą wykonywane roboty. Trzeba obowiązkowo uwzględnić wszelkie przedsięwzięcia nastawione na ochronę środowiska. Projekt stworzony przez geologa ma swój termin ważności. Następnym etapem jest wiercenie poszukiwawcze, jest to najważniejsza czynność podczas robót geologicznych. Dzięki siatce wierceń możliwe jest odnalezienie pożądanego materiału oraz pobranie jego próbek w celu poddania ich badaniom laboratoryjnym. Przez to można określić zawartość w złożu punktu piaskowego czy pyłów mineralnych. Geolog będzie wówczas w stanie stwierdzić czy dany materiał spełnia wszelkie kryteria, pozwalające na rozpoczęcia kolejnego kroku. Na głębokość wierceń wpływa przede wszystkim zastosowana technologia oraz miąższość złoża. Geolog musi pobrać próby, po czym dokona analizy danego materiału, przeprowadzi analizę gęstości nasypowej, uziarnienia, sprawdzi zawartość zanieczyszczeń obcych.

Dokumentacja geologii złożowej

Dokumentacja geologii złożowej jest bardzo ważną częścią pracy każdego geologa. Specjalista mający duże doświadczenie w tej dziedzinie musi korzystać w swojej pracy z map terenowych oraz z wyników odwiertów. Innowacyjna technologia stosowana w geologii złożowej bardzo ułatwia pracę, sprawia, że staje się ona efektywniejsza i bardziej wydajna. Działania obejmujące dział geologii złożowej to nie tylko samo szukanie materiałów, ale także dokumentowanie złóż. Opracowania geologiczne potrzebne są do otrzymania koncesji na poszukiwanie kamieni, ropy, gazu czy węgla. Inwestor musi dokonać bardzo precyzyjnej i szczegółowej dokumentacji, a jej rodzaj określony został w prawie górniczym. Opisać należy bardzo dokładnie między innymi wyrobisko, odkrywkowe, kamieniołom i kopalnie. Te miejsca muszą zostać również sfotografowane i naniesione na mapy. Właśnie wszystkimi tymi procesami zajmuje się dział geologii złożowej. Firma geologiczna może zająć się takimi czynnościami jak sprawdzanie jakości minerałów czy kontrola wyrobisk. Firma ta zajmie się również przygotowywaniem raportów i bieżącym kontrolowaniem prac wydobywczych. Geolog okazuje się pomocny przy tworzeniu dokumentacji, jest on w stanie pomóc przygotować wniosek o przyznanie koncesji, a także przy wielu innych czynnościach.

Zezwolenia na prace geologiczne

Surowce naturalne są bardzo opłacalnym źródłem dochodów i coraz większa liczba inwestorów decyduje się właśnie na taką działalność. Duże zasoby mają zwłaszcza złoża węgla w naszym kraju, ale inne surowce są równie warte wydobycia. W wielu przypadkach geologia złożowa jest wykorzystywana podczas poszukiwań gazu łupkowego. Jest to bardzo dobre źródło energii, doceniane ze względu na jego ekologiczność i czystość. W Polsce jest wiele obszarów, gdzie prywatni inwestorzy zajmują się właśnie wydobyciem gazu łupkowego. Jeszcze przed zrobieniem odwiertów geolog musi złożyć odpowiednią dokumentację i oszacować to, czy wydobycie będzie w ogóle opłacalne. Dokładne wyniki badań możliwe są dzięki innowacyjnej i zaawansowanej aparaturze, która daje precyzyjne dane. Nowoczesne sposoby poszukiwań gazu łupkowego pozwalają na wskazanie najlepszego miejsca na rozpoczęcie wydobycia.

Czemu badania geologiczne są tak ważne przed przystąpieniem do budowy?

Właściwie przeprowadzone badania podłoża gruntowego oraz warunków hydrogeologicznych umożliwia architektowi analizę kategorii geotechnicznej. Specjalista będzie w stanie wybrać materiał, narzędzia pracy oraz fundamenty i konstrukcję budynku http://geomain.pl/projekt-robot-geologicznych/. Geologia złożowa pomaga specjaliście w ustaleniu tego, czy na danej działce potrzebne będą wzmocnione fundamenty z uwagi na wystąpienie wymagających tego gruntów. Grunty, które koniecznie muszą zostać wzmocnione to na przykład grunty samonośne. Dzięki takiemu wzmocnieniu można wyeliminować ryzyko osiadań nierównomiernych. Istotna jest również znajomość poziomu wód gruntowych, kiedy fundamentu budynku będą osadzone poniżej poziomu wód gruntowych. Osoby zajmujące się geologią złożową wykonują procedury poszukiwania złóż, a także odpowiedzialne są za przygotowanie kompletnej dokumentacji swoich prac.