Usługi Transport

OCP przewoźnika

OCP przewoźnika

Dlaczego warto rozszerzyć zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC dla firmy zajmującej się przewozem towarów? Aby w pełni zabezpieczyć stabilność jej funkcjonowania, płynność finansową w przypadku powstania szkody w powierzonym ładunku oraz zaspokoić roszczenia kontrahenta. Polisa ubezpieczeniowa OCP dedykowane jest dla firm przewozowych wykonujących usługi spedycji krajowej. Obejmuje również ubezpieczeniem spedycję międzynarodową. Wykupienie polisy OCP daje gwarancją bezpieczeństwa, gdy dojdzie do kolizji drogowej, utraty lub uszkodzenia przewożonego towaru lub opóźnienia w jego dostarczeniu.

Rozszerzenie OC przewoźnika

OCP przewoźnika https://www.linkedin.com/company/ocp-przewoznika/ należy do ubezpieczeń dobrowolnych, ale każdy przewoźnik pragnący zaistnień w branży transportowej musi wesprzeć swoją działalność gospodarczą taką polisą.
Podstawowy zakres ochrony OCP przewoźnika obejmuje:

 • Niewykonanie usługi transportowej lub jej nierzetelne wykonanie.
 • Rozbój, utrata towaru w wyniku kradzieży, pożaru lub jego uszkodzenie poza miejscem strzeżonym.
 • Wydanie przywiezionego towaru osobie nieuprawnionej.
 • Przywłaszczenie ładunku.

Polisa OCP rozszerzona o ochronę ubezpieczeniową szkód:

 • Które zostały spowodowane w wyniku rażącego niedbalstwa kierowcy.
 • Powstałych z powodu działań kierowcy będącego po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających
 • Mogących powodować roszczenia przeciwko: pracownikom firmy, członkom rodziny właścicieli firmy transportowej lub podmiotom powiązanym kapitałowo związanym z posiadaczem polisy OCP.

Ponadto ubezpieczenie OCP zapewnia zwrot kosztów po szkodzie na pokrycie:

 • Kosztów sądowych.
 • Wyciągnięcia pojazdu z rowu.
 • Przeładunku powierzonego towaru.
 • Tymczasowego magazynowania ładunku.
 • Zapewnienia pojazdu zastępczego dla przetransportowania powierzonego ładunku do miejsca przeznaczenia.
 • Kosztów ekspertyz, aby ustalić bezsprzeczne przyczyny uszkodzenia ładunku
 • Kosztów przeprowadzenia utylizacji uszkodzonego towaru.
 • Oczyszczenia terenu po szkodzie.

Ochroną ubezpieczeniową OCP przewoźnika objęte są także:

 • Szkody z tytułu odpowiedzialności za cło oraz pozostałe inne wydatki dotyczące przewozu ładunku zgodnie prawem przewozowym w ruchu krajowym oraz konwencji CMR w ruchu międzynarodowym.
 • Szkody zaistniałe w następstwie opóźnienia w dostawie w ramach odpowiedzialności przewoźnika.
 • Szkody spowodowane utratą lub nieprawidłowym wykorzystaniem dokumentów wskazanych w liście przewozowym.
 • Szkody zaistniałe z powodu niewykonania bądź nienależytego wykonania zmiany umowy przewozu co jest zawarte w prawie przewozowym oraz konwencji CMR.
 • Szkody, które powstały w czasie załadunku i rozładunku, ale tylko w przypadku, gdy przewoźnik wykonywał go fizycznie i przejął za niego odpowiedzialność z godnie z umową między kontrahentem a przewoźnikiem.
 • Zniszczenie lub utrata ładunku spowodowana przez uchodźców i emigrantów.
 • Szkody powstałe z odpowiedzialności firmy transportowej z powodu zaniechania umieszczenia oświadczenia w liście przewozowym.

Wielu właścicieli firm przewozowych wprowadza następujące rozszerzenia do OCP:

 • Oczyszczanie gleby z substancji chemicznych.
 • Koszty dochodzenie należności z tytułu przewoźnego.
 • Koszty związane z nieterminowym podstawieniem pojazdu pod załadunek.

Ubezpieczenie OCP przewoźnika warto rozszerzyć o niezbędne w konkretnych przypadkach klauzule:

 • Transport towarów niebezpiecznych – ADR.
 • Transport zwierząt
 • Przewóz towarów wartościowych.

Szkoda zostanie pokryta z polisy OCP przewoźnika, jeżeli miała miejsce w czasie postoju spowodowanego:

 • Wypadkiem drogowym lub awarią samochodu.
 • Udzieleniem pierwszej pomocy uczestnikom zdarzenia.
 • Załatwianiem formalności na przejściu granicznym.
 • Chorobą kierowcy pojazdu.
 • Kontrolą drogową.
 • Podniesieniem lub wyciągnięciem pojazdu biorącego udział w zdarzeniu drogowym.

Ubezpieczenie OCP przewoźnika drogowego – obowiązki
Zarówno ustawa o prawie przewozowym jak i konwencja CMR podają zakres odpowiedzialności firmy transportowej w różnych nieprzewidzianych sytuacjach.

Jeśli przewoźnik wykupił polisę OCP musi pamiętać o:

 • Prawidłowym zabezpieczeniu towaru na czas przewozu np. odpowiednia temperatura w naczepie, zabezpieczenie ładunku pasami transportowymi.
 • Postój samochodu w bezpiecznym miejscu, które nie powinno znajdować się na uboczu, a powinno być odpowiednio oświetlone.
 • Przekazanie towaru jedynie osobom upoważnionym do ich przyjęcia.
 • Jazda samochodem zgodna z przepisami ruchu drogowego.
 • Przestrzeganiu podanego w przepisach czasu pracy kierowcy.
OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Na koszt polisy OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ wpływa wartość sumy gwarancyjnej a także franszyzy redukcyjnej lub integralnej. Ponadto zakres polisy i zasięg terytorialny. Klienci przewoźnika posiadającego polisę OCP czują się pewnie, nawet jeśli podczas realizacji usługi przewozu towaru dojdzie do niespodziewanego zdarzenia, ponieważ otrzymają odszkodowanie. Współpracując z mulitiagencją można liczyć a pełną analizę zakresu odpowiedzialności dotychczasowego ubezpieczenia OCP i rozszerzenie go o korzystne klauzule. Zakres polisy jest wyliczany indywidualnie przez doświadczonego doradcą i dopasowany do potrzeb przewoźnika a uzależniony jest od profilu działalności firmy transportowej.

Similar Posts