Usługi

Detektyw, jakie ma prawa?

Detektyw, jakie ma prawa?

Decydując się na skorzystanie z usług biura detektywistycznego warto wiedzieć, jakie ma prawa, aby uzyskać potrzebne informacje. Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych – tekst jednolity z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz.U. 2014, Poz. 273) w interesie klienta prywatny detektyw ma prawo do zbierania informacji o osobach i przedmiotach a także zdarzeniach, ich przetwarzania a następnie przekazywanie. Za zgodą organów ścigania prywatny detektyw może wykorzystać dane z oficjalnych akt kryminalistycznych i systemów informatycznych: akta nazwisk, akta niezidentyfikowanych zwłok, akta odcisków palców, rejestry zagubionej (skradzionej) broni, rejestry przestępców i przestępstw wynikające ze sposobu ich popełnienia. Ważne! Prywatny detektyw wykonując powierzone zadania kieruje się lojalnością wobec swojego klienta i etyką zawodową, jak również jego działania nie naruszają praw człowieka.

Dlaczego warto korzystać z usług agencji detektywistycznych?

Prywatny detektyw to specjalista w zakresie usług detektywistycznych, który potrafi szybko, sprawnie i co ważne poufnie rozwiązać powierzony mu problem. Żyjemy w XXI wieku, epoce informacji i technologii. Jak pokazują dzisiejsze realia, posiadanie informacji często nadaje jej właścicielowi status wyższości i nie ma, co do tego wątpliwości. Informacja często staje się przedmiotem negocjacji i spekulacji, jest metodą manipulowania ludźmi, tak, informacja jest potężną bronią współczesnego świata. Pozyskiwanie rzetelnych i obiektywnych informacji to jedno z głównych zadań, jakie należą do usług detektywistycznych.

Detektyw, jakie ma prawa?

Prywatna działalność biura detektywistycznego to w zasadzie przeszukanie, tj. zbieranie i weryfikacja interesujących klienta informacji: informacji o sprawach cywilnych i karnych, a także informacji o życiu osobistym i zachowaniu poszczególnych ludzi. Zbieranie takich informacji nie może naruszać praw osób do nietykalności życia prywatnego. Dozwolone są wszelkiego rodzaju nagrania wideo i audio, fotografowanie i filmowanie poza lokalem mieszkalnym i biurowym. Najważniejszą gwarancją jest prawo stron postępowania cywilnego do zebrania dodatkowych informacji, które mogą później posłużyć za dowód  w sądzie.

Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych toczy się na podstawie badań i oceny dowodów przedstawionych przez strony lub żądanych przez sąd. Dowody kryminalistyczne to faktyczne dane (informacje), które mają właściwość istotną i są istotne dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy. Muszą być wyrażone w formie proceduralnej określonej prawem, uzyskane i zbadane w ściśle określonym prawie procesowym. Zatem sąd zbiera informacje wyłącznie na podstawie i w sposób określony przez przepisy proceduralne i nie może być przedmiotem stosunków umownych z prywatnym detektywem w celu zebrania informacji w sprawie cywilnej. Jednakże prywatny detektyw może występować w charakterze świadka w sądzie, jeżeli w toku czynności detektywistycznych na podstawie umowy z uczestnikiem procesu cywilnego pozna mu ważne okoliczności.

Jak prywatny detektyw realizuje powierzone mu zadania?

W ramach swojej pracy detektywistycznej detektywi mogą zbierać informacje do negocjacji biznesowych, identyfikować niewypłacalnych lub nierzetelnych partnerów biznesowych oraz badać rynek. Faktem jest, że podczas dokonywania transakcji każda firma narażona jest na ryzyko błędnej informacji o przedmiocie transakcji, jej rzeczywistych zamiarach i warunkach transakcji. Aby temu zapobiec, konieczne jest wcześniejsze dokładne przestudiowanie komercyjnej biografii partnera, jego integralności gospodarczej, autorytetu itp. Jeśli firma nie ma własnej służby ochroniarskiej, najlepszym rozwiązaniem byłoby zawarcie umowy z  agencją detektywistyczną.

Badanie rynku przez prywatnego detektywa różni się od badań marketingowych: ma charakter bardziej szczegółowy i polega na zebraniu informacji o uczestnikach rynku dla danego produktu, specyfiki jego realizacji na danym terytorium oraz ewentualnych negatywnych konsekwencjach dla firmy. Ponadto organizacje komercyjne lub non-profit mogą być często zainteresowane sprawdzeniem niektórych informacji o potencjalnym pracowniku, które pozwoliłyby na wyciągnięcie wniosku o jego przydatności zawodowej oraz przy podejmowaniu decyzji o dostępie do tajemnic służbowych. Na podstawie umowy z organizacją komercyjną lub niekomercyjną prywatni detektywi mogą uzyskać informacje biograficzne i inne dane pracowników za ich pisemną zgodą. Jednocześnie konieczne jest przestrzeganie wymogów prawnych dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji.

Detektyw skierowany przez biuro detektywistyczne nie może zakładać podsłuchu, ukrytych kamer, GPS, dyktafonu. Jakie ma prawa detektyw odnośnie podsłuchów? Może zając się wykrywaniem podsłuchów, korzystając z dobrej jakości sprzętu oraz doświadczenia zawodowego. Przeprowadzać badanie, którego celem jest zdemaskowanie założonych nielegalnie urządzeń podsłuchowych oraz ich usunięcie. Gdzie wykonywane są takie działania? Najczęściej w domach prywatnych, biurach, samochodach.

Prywatne czynności detektywistyczne są podobne do indywidualnych czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez organy śledcze, ale na  mniejszą skalę. Poszukiwanie obywateli i mienia, którym zajmuje się prywatny detektyw, ma jednak formalne podobieństwo z istotną różnicą w stosunku do poszukiwania zaginionego i utraconego mienia, które jest prowadzone przez organy wewnętrzne i inne upoważnione organy.

Similar Posts